بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و نهم:
بررسی دو واژه مولی و ولی در بیان خلفا (1.8mb)