بسم الله الرحمن الرحیم
نکته اول: اعتقاد به تثلیث (سه خدایی)، از اصول اعتقادی مسیحیان است و مسیحیان چاره‌ای جز پذیرفتن این اصل ندارند. مسیحیان معتقدند خداوند درعین‌حالی که یکی است، سه تا است و در حالی که سه تا است، یکی است!
نکته دوم: تفسیر تثلیث به‌صورت فوق مشتمل بر تناقض صریح است که ضد عقل است. آیا اعتقاد به چیزی که ضد بدیهی عقل است،امکان دارد؟
نکته سوم: از مسیحیان عزیز می‌پرسیم منظورتان از تثلیث چیست؟ اگر بگویند: هرکدام از خدایان وجود مستقلی دارند، خواهیم گفت: این تحلیل نتیجه‌اش تعدد واجب‌ الوجود‌است که امکان ندارد و صحیح نیست.
و اگر بگویند: خدا تشکیل‌شده از سه امر (أب،إبن،روح‌القدس) است، خواهیم گفت: نتیجه این صحبت، مرکب بودن ذات واجب می باشدکه بطلانش واضح است.
نتیجه اینکه پذیرش تثلیث هیچ توجیه عقلانی و عقلائی ندارد.
نکته چهارم: مسیحیان می‌گویند: باید به تثلیث ایمان آورد تا فهم شود. خواهیم گفت: انسان به چیزی می‌تواند ایمان بیاورد که نسبت به آن معرفت حاصل کند و با توجه به ضد عقل بودن تثلیث، ایمان به آن بلا وجه و نامعقول است.
نویسنده :جواد حیدری