بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و یکم:

خلافت انتخابیست یا انتصابی؟ (2.3mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم می کند:

پاسخ های صوتی بسیار کوتاه و مستدل به شبهات غدیر

 حقیقت دوم : آیا عمر شایستگی خلافت را داشته است؟