بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیست و سوم:
اثبات صحت سند و تواتر حدیث غدیر در کتب اهل سنت (2.1mb)