بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت بیست و چهارم:
اثبات صحت سند و تواتر حدیث غدیر در کتب شیعه (2.2mb)