بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

 حقیقت چهارم: نقد و بررسی سه روایت از فضایل دروغین برای خلفا