بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند

حقیقت بیستم:
افضلیت امیرالمومنین علیه السلام «2» (2.3mb)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مجموعه مذهبی ندای شیعه تقدیم میکند:

حقیقت نوزدهم:
افضلیت امیرالمومنین علیه السلام «1» (2.4mb)