بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع مورد اصرار از جانب برادر اهلسنت؛
بررسی اعتبار سندی روایت فرار خلیفه دوم در جنگ احد.

تاریخ مناظره: پنچ شنبه 1400/01/18

این مناظره بنا بر درخواست طلبه نخبه حوزه دینی اهلسنت خواف جناب مولوی سعیدنازپرور

به امید هدایت و اخوت بیشتر در بین امت اسلامی.

#علی_شریفی #مناظره #مناظره_شیعه_و_سنی